گلچینی از پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013


پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 1
2002

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 2
2003

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 3
2004

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 4
2005

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 5
2006

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 6
2007

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 7
2008


پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 8
2009

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 9
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 10
2010

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 11
2011


پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 12
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 13
2012

پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 14
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 15
پوشش های مختلف Aishwayia Rai در جشنواره کن از سال 2002 الی 2013 - تصویر 16
2013تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ 
پوشش های مختلف نیکول کیدمن در جشنواره کن 2013
رتبه لباس لیلا حاتمی در جشنواره کن
10 لباس برتر جشنواره کن 2013
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه