ورزش

لحظه بازگشت تیم ها از جام جهانی

تنها چهار تیم در مرحله نیمه نهایی جام جهانی برزیل ۲۰۱۴ باقی مانده اند. ۲۸ تیمی که در این مسابقات شرکت کرده بودند به کشورهایشان بازگشته اند. تیم کلمبیا. فوتبالیست های کلمبیایی که روز یکشنبه برزیل را ترک کردند، با استقبال گرمی در بوگوتا رو به رو شدند. جام جهانی ۲۰۱۴ موفق ترین دوره جام جهانی برای کلمبیا بوده است. تیم کلمبیا موفق شد برای نخستین بار در تاریخ فوتبال این کشور، به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات برسد. این تیم روز جمعه با نتیجه ۲ بر ۱ از برزیل شکست خورد. تیم الجزایر. از تیم الجزایر نیز به گرمی استقبال شد. این تیم هم بهترین بازی خود

32 تیم جام جهانی 2014 تیم های جام جهانی 2010

ادامه مطلب ...
آمار و ارقام جام جهانی 2014 - برزیل

تا پیش بازی‌های نیمه نهایی ۶۰ بازی انجام شد و ۱۵۹ گل رد و بدل شد. آمار زیر تا پیش از مرحله نیمه نهایی است. ۱. ۲۷ گل را بازیکنانی ذخیره که در میانه بازی وارد میدان شدند به ثمر رساندند. این رکورد جدیدی در تاریخ جام جهانی است. ۲. تا پیش از بازی کاستاریکا - هلند٬ هر تیمی که اولین ضربه را در پنالتی‌های بعد از وقت اضافه زده بود٬ پیروز از زمین بیرون آمده بود. ۳. مایکل بردلی٬ در ۳۹۰ دقیقه در بازی‌های امسال ۵۴. ۷ کیلومتر دوید. بالاترین سرعتی هم که او در این مسابقات دویده ۳۰. ۹ کیلومتر در ساعت بوده است. ۴. هلند در ۹ پنالتی که در طول تاریخ جام جهان

آمار ارقام جام جهانی آمار و ارقام جهانی آمار جام جهانی

ادامه مطلب ...
تمرینات ورزشی برای دست و انگشتان دست به همراه تصاویر

انجام تمرینات ورزشی دست برای جلوگیری از بیماریهای مفصلی و دردهای آرتروز می تواند مفید باشد. ورزش دادن دست ها و انگشتان دست باعث قوی شدن آنها می گردد، میزان تحرک آنها را زیاد می کند و باعث کاهش درد و خستگی آنها می گردد. امروز شما را با این ورزش های ساده آشنا خواهیم کرد. ۱- باز و مشت کردن دست. - دست خود را مشت کنید، طوری که شست شما روی بقیه انگشتان باشد. - ۳۰ تا ۶۰ ثانیه مشت خود را نگه دارید. سپس مشت خود را باز کنید و انگشتان خود را بکشید. - این حرکت را حداقل ۴ بار، با هر دست انجام دهید. ۲- کشیدن انگشتان دست. این حرکت باعث کاهش درد و بهبود حرکت

تمرینات انگشتان دست تصاویر تمرینات ورزشی تصاویر انگشتان دست

ادامه مطلب ...
ورزش در ماه رمضان،چگونه تمرینات ورزشی در ماه رمضان را انجام دهیم؟

ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضان:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺪام ھﺎ وﻋﻀﻼت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺷﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضان. ھﺪف از ﺗﻤﺮﯾﻦ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ وﻧﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از اذان ﻣﻐﺮب ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﯿﻨﻮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻮه و ﯾﮏ ﮐﻠﻮﭼﻪ و ﮐﻤﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد و ﺣﺪود 45دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪود30 دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 4ﺷﺐ در ھﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ھﺮ ﺷﺐ

تمرینات ورزشی در ماه رمضان ورزش ماه رمضان ورزش در ماه رمضان

ادامه مطلب ...
چربی سوزی ران و باسن،لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن با این روش ها

چربی سوزی ران و باسن و لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن:در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭼﻨﺪ راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن و ﻻﻏﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺳﻦ ھﺎی ﭼﺎق ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺳﻦ،ﻋﻀﻼت ﺳﺮﯾﻨﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻋﻀﻼت ھﻤﺎن ﻋﻀﻼت ﮔﺮد ﺑﺎﻻی ﻣﻔﺼﻞ ران اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎھﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ. ﻋﻀﻼتﺑﺎﺳﻦ از ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻼت ﺳﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺮﯾﻨﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ھﻤﯿﻦ ﻋﻀﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺳﻦ ﺳﻔﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ. چربی سوزی ران و باسن و لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن. ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﺳﻦ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن روی ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﺳﻦ آﻧﻘﺪ

چربی سوزی ران فرم دادن ران فرم دادن به ران

ادامه مطلب ...
بهترین راه کار برای 6 تیکه کردن عضلات شکم

یکی از مواردی که باعث می‌شود تا افراد از ادامه رژیم‌های غذایی خودداری کنند یا هر وقت اسم رژیم به گوششان رسید فرار کنند این می‌باشد که این افراد تا به حال به صورت علمی و اصولی اقدام به تنظیم رژیم نکرده‌اند بلکه به صورت یکباره هر آنچه در سبد غذایی شان بوده حذف کرده‌اند و شوکی بسیار بزرگ را به مغز خود وارد کرده اند که سبب نفرت و ترس از رژیم شده است . 6 تیکه کردن عضلات شکم. به طور مثال چنانچه یک فرد عادت دارد قبل از رفتن به محل کار یا در حین انجام کار پشت میز شکلات بخورد روند حذف نباید به یکباره باشد بلکه باید به صورت تدریجی اعمال شود یعنی هر روز ا

بهترین راه کردن کار کردن شکم تیکه کردن شکم

ادامه مطلب ...
فواید تمرین با وزنه،فایده تمرین با وزنه در بدنسازی چیست؟

فواید تمرین با وزنه و فایده تمرین با وزنه در بدنسازی:تمرینات ورزشی و بدنسازی،امروزه یکی از پرطرفدار ترین ورزش ها بین جوانان اعم از زنان و مردان است. در میان تمرین های مختلف در بدنسازی و باشگاهها،تمریناتی با وزنه وجود دارند که گاها سخت و طاقت فرسا نیز هستند. اما فواید تمرین با وزنه و تمرین کردن با وزنه چیست؟با دلگرم همراه شوید:. فواید تمرین با وزنه و فایده تمرین با وزنه در بدنسازی. 1-فواید تمرین با وزنه : عضلات را برای نشان دادن بهتر رشد هماهنگ میکند و متابولیسم را افزایش میدهد ، که این هم باعث افزایش کالری سوزی در طی روز می گردد . شما همواره ه

فواید تمرین با وزنه فواید بدنسازی چیست

ادامه مطلب ...
معرفی رشته ورزشی هاپکیدو

رشته ورزشی هاپکیدو:هاپکیدو (Hapkido) یکی ازپرطرفدارترین هنرهای رزمی کره ای است که درسراسردنیا نامی آشنا است که با استقبال بسیاری روبروست ودرحال حاضرگسترش و توسعه روزافزونی دارد. کشورکره که مهد هنرهای رزمی دنیا می باشد، منبع وسرچشمه این رشته ورزشی پرکابرد ومطلوب می باشد. هاپکیدو درکشورکره به تمام نیروهای پلیس آموزش داده می شود وپلیسهای سراسردنیا ونیروهای امنیتی تمام کشورها،FBI و. آموزش می بینند وازفنون ومهارتهای این رشته بهره میبرند. درایران نیزاین رشته ورزشی پرطرفدار، علاوه بر مجموعه های ورزشی درتهران،کرج واغلب استانها وشهرستانها وحتی کشورهای

معرفی رشته ورزشی معرفی رشته هاپکیدو رشته ورزشی هاپکیدو

ادامه مطلب ...
بهترین نوشیدنی برای ورزش،ورزشکاران چه بنوشند بهتر است؟

بهترین نوشیدنی برای ورزش:ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ورزش ﮐﺮدن ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪن , ﺗﺎﻣﯿﻦ آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺮق ﮐﺮدن زﯾﺎد ھﺴﺖ . زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ورزش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ , ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ و دﻣﺎی ﺑﺪن ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮه و ﺑﺪن ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮق ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﻨﻪ و آب زﯾﺎدی رو از دﺳﺖ ﻣﯿﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ورزش ﮐﺮدن ﺑﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب از دﺳﺖ ﻣﯿﺪه . بهترین نوشیدنی برای ورزش. زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﺮق ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮه , ﺑﺠﺰ آب , اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎدی ھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮق دﻓﻊ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻧﮫﺎ ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ھﺴﺖ . ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻗﻨﺪ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯿﺴﻮزوﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ادامه مطلب ...
ورزش بلند شدن قد،آموزش تصویری ورزش برای بلند کردن قد

ورزش بلند شدن قد و ورزش برای بلند کردن قد:مسلما افراد قد بلند نسبت به دیگر افراد بیشتر مورد توجه واقع می شوند بخصوص در بانوان این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است . افراد بلند قد تر جذاب تر بنظر می رسند . البته باید اذعان نمود که افزایش قد بیشتر به عوامل ژنتیکی وابسته است . و دسته ای از افراد نیز وجود دارند که اعتقاد دارند تمرینات کششی می تواند موجب افزایش قد آنان شود . آنچه که شاید تذکر آن در ضروری بنظر برسد این است که تمرینات کششی در سنین رشد می تواند بسیار مفید واقع شود یعنی دوران نوجوانی و از طرفی قدری ناهنجاریهای قامتی می تواند موجب کوت

ورزش بلند شدن قد ورزش برای بلند شدن قد ورزش های بلند شدن قد

ادامه مطلب ...
یوگا چیست،آشنایی کامل با یوگا

یوگا در زمان خاص و معینی به‌سراغ انسان می‌آید تا به ‌سؤالات او در مورد چگونگی هستی و هدف غایی زندگی پاسخ گوید. لطفاً یوگا را از دریچه فلسفه محض و انتزاعی نگاه نکنید، زیرا یوگا یک فلسفه نیست. یوگا یک شیوه انتزاعی برای زیستن نیست. یوگا شیوه‌ای از اندیشیدن مستقیم، بلاواسطه، دقیق و روشن است. تمامی نظام یوگا هدفمند به سوی ایجاد ارتباط بین طبیعت ما، اندیشه ما، زندگی و موجودیت ماست. بنابراین یوگا علم زندگی است. با این حال به ‌منظور درک جنبه‌های گسترده یوگا می‌باید کل این مبحث را به سه بخش تقسیم کنیم:. ● فلسفه یوگا. فلسفه یوگا بر آن است که ما در

ادامه مطلب ...
از شر چربی های پهلو با این روشها خلاص شوید

اینکه دو طرف پهلوهایتان چربی های اضافه به چشم بخورد، جلوه زیبایی ندارد. زمانی که کالری دریافتی شما بیشتر از نیاز بدنتان باشد؛ به طوری که بدن نتواند آنها را بسوزاند، آن کالری ها تبدیل به چربی می شوند و دور شکم تجمع می کنند. بدون شک، داشتن شکمی تخت و پهلوهایی خوش فرم، آرزوی تمامی افراد است. درست است که سوزاند چربی های اضافه کار ساده ای نیست اما باید بدانید که به قول معروف، کار نشد ندارد. در این مطلب چند توصیه داریم که به شما کمک می کند تا از شر چربی پهلوهایتان خلاص شوید و کمرتان باریک شود. یک فهرست غذایی سالم. توجه داشته باشید که هیچ رژیم غذای

ادامه مطلب ...
گرفتگی عضلات در ورزش،راه حل گرفتگی عضلات در ورزش چیست؟

گرفتگی عضلات در ورزش:هیچ چیز نمی‌تواند به اندازه گرفتگی عضله، مانع ادامه ورزش شود. گرفتگی عضله ران از شایع‌ترین انواع گرفتگی عضلانی در ورزش است که معمولا در مناطق گرم و مرطوب رخ می‌دهد. با وجود این‌که این وضعیت شایع است، علت آن مشخص نیست. به نظر برخی متخصصان، خستگی ماهیچه علت آن است. گرفتگی عضلانی بیشتر در ورزشکارانی که خوب تمرین نکرده‌اند و قبل از رسیدن به شرایط فیزیکی مناسب اتفاق می افتد. گرفتگی عضلات در ورزش و راه حل گرفتگی عضلات در ورزش. به نظر دیگران، کم‌آبی بدن و عدم تعادل الکترولیت‌ها علل اصلی بروز این حالت است؛ اگر چه آزمایش خون برا

گرفتگی عضلات ورزش گرفتگی عضلات در ورزش گرفتگی عضلات پس از ورزش

ادامه مطلب ...
معرفی رشته ورزشی اسپینینگ

معرفی رشته ورزشی اسپینینگ:اسپینینگ ورزشی هوازی است که همراه با موزیک و یک دوچرخه از دهه ۸۰ میلادی در آمریکا آغاز شد و در ایران از سال ۸۶ بطور رسمی زیر نظر فدراسیون ایروبیکو آمادگی جسمانی فعالیت خود را آغاز کرد . ورزش اسپینینگ یک راه خوب برای مصرف کالری و تقویت ماهیچه ها است. کلاس های این ورزش در باشگاه های بدنسازی و در شرایط نور و موزیک مناسب برای ایجاد یک محیط پر انرژی، برگزار می گردد. مربی اسپینینگ، در تمامی مراحل آن از جمله گرم کردن، دوی سرعت، صعود کردن و در انتها خنک کردن، ورزشکاران را راهنمایی می کند . شما نیروی خود را برای پدال زدن روی

معرفی رشته ورزشی رشته ورزشی اسپینینگ

ادامه مطلب ...
هیکل ورزشکاری! چگونه اندامی ورزشکاری و زیبا داشته باشیم!

اختصاصی دلگرم: شاید قصد نداشته باشید که تبدیل به یک پهلوان معروف شوید اما می توانید هدفدار به سمت خوش اندامی پیش بروید حتی اگر تا به حال 1 بار هم ورزش نکرده اید. منظور از هدف دار بودن این است که هر روزچند دقیقه ای را به انجام ورزش مورد علاقه تان اختصاص دهید. از دوچرخه سواری گرفته تا شنا، پیاده روی، دو ، ایروبیک و . در این مقاله با مجله دلگرم همراه باشید تا به شمایی که در انجام ورزش حرفه ای نیستید و تا به حال فقط خوردن و خوابیدن را یاد گرفته اید بگوییم که چگونه می توانید با داشتن برنامه ای مشخص به اندام دلخواهتان دست بیابید. اگر می خواهید اندامی

چگونه هیکل ورزشکاری داشته باشیم چگونه هیکل زیبا داشته باشیم؟ چگونه اندامی زیبا داشته باشیم

ادامه مطلب ...
درمان ناهنجاری سر به جلو با ورزش و آموزش حرکات اصلاحی

همانطور که برای بسیاری از مشکلات مفصلی و مشکلات مختلف دیگر بدن راه حل هایی با ورزش وجود دارد،برای ناهنجاری سر به جلو نیز حرکات ورزشی وجود دارد که به بهبود این وضعیت کمک میکند. برای آشنایی با این حرکات با دلگرم همراه شوید:. درمان ناهنجاری سر به جلو با ورزش. حرکات اصلاحی سر به جلو. ۱-درمان ناهنجاری سر به جلو با ورزش:فرد در حالی که به دیوار تکیه می دهد، سر را به سمت بالا می کشد و در عین حال سر را به سمت عقب می کشد و به دیوار تکیه می دهد. در این حال عضلات پشت گردن کشیده می شوند. (الف). ۲-درمان ناهنجاری سر به جلو با ورزش:فرد در حالی که پشت خود را به

درمان سر به جلو ناهنجاری سر به جلو ناهنجاری های سر به جلو

ادامه مطلب ...
جلوگیری از افتادگی سینه با چه روش هایی ممکن است؟

جلوگیری از افتادگی سینه:افتادگی سینه و روش جلوگیری از افتادگی سینه شاید دغدغه ی بسیاری از زنان خصوصا پس از دوران شیردهی باشد. اما بهتر است بدانید از آنجایی که به قول معروف هرکاری راهی دارد!جلوگیری از افتادگی سینه هم راه ها و روش های موثری دارد که دلگرم با شما در میان میگذارد. با ما همراه شوید:. جلوگیری از افتادگی سینه. جلوگیری از افتادگی سینه:سینه بند مناسب. برای اجتناب از افتادگی سینه انتخاب سینه بند مناسب بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که سینه بند مناسبی انتخاب کردید که از فروشگاههایی که خرید میکنید در این امر به شما کمک میکنند. جلوگیری از

ادامه مطلب ...
جلوگیری از آسیب های ورزشی،راههای جلوگیری از آسیب های ورزشی چیست؟

جلوگیری از آسیب های ورزشی:یکی از عوامل مهم بروز آسیب های ورزشی عدم آمادگی بدنی است که می تواند به صورت عدم آمادگی عمومی یعنی عدم توانایی و قدرت کافی عضلات، عدم انعطاف پذیری مفاصل یا عدم تعادل عضلات یعنی عدم تناسب توان عضلات یک سمت با سمت دیگر بدن و. بروز کند. جلوگیری از آسیب های ورزشی و راههای جلوگیری از آسیب های ورزشی. شاه بیت آمادگی بدنی مناسب برای ورزشکاران، بدن سازی مناسب درطول تمرینات پیش از فصل و پیش از مسابقات است. نگارنده بارها از زبان مربیان محترم شنیده است که علت عدم موفقیت یا شکست تیم شان را آسیب دیدگی بعضی یاران کلیدی بیان نموده ا

جلوگیری از آسیب های ورزشی آسیب ورزشی چیست

ادامه مطلب ...
برای حجم دادن به عضلات این تمرینات به ما کمک میکند

حجم دادن به عضلات:اگر مبتدی هستید فعلاْ برای اجرای این برنامه و به دست آوردن حجم عضلانی عجله ای نداشته باشید منظورم از مبتدی افرادی است که کمتر از ۴ تا ۶ ماه بدن سازی کار میکنند چون به بدن باید فرصت دهید تا بافتها و استخوانها با تمرین هماهنگی پیدا کنند. حجم دادن به عضلات. حجم دادن به عضلات:استفاده از وزنه های سنگین و تکرارهای کم:. پس از گرم کردن با ۱ ست یا ۲ ست گرم کردنی وزنه را به گونه ای انتخاب کنید که قادر به ۶ تا ۸ تکرار بیشتر نباشید. سعی کنید در برنامه خود از ۴حرکت استفاده کنید و در نهایت بیشتر از ۸ ست تمرین نکنید مثلاْ ۲ ست پرس سینه ۲ ست

حجم دادن عضلات حجم دادن به عضلات

ادامه مطلب ...
با رشته ورزشی بیسبال به طور کامل آشنا شوید

رشته ورزشی بیسبال:بیسبال نوعی ورزش گروهی است که با چوب و توپ توسط ۹ بازیکن در یک زمین چمن بازی می‌شود. بیسبال در قرن نوزدهم از ورزش انگلیسی کریکت ریشه گرفته است. رشته ورزشی بیسبال. پیدایش بیسبال. بیسبال از بازی‌های متعددی که با چوب و توپ بازی می شدند اشتقاق پیدا کرده‌است. از جمله این بازی ها می توان به ورزش قدیمی راوندر که در امریکای شمالی بازی می‌شد، ورزش انگلیسی کریکت و ورزش بسیار قدیمی رومانیائی اُینا نام برد. نخستین مسابقه ورزش مدرن بیسبال که در اسناد نوشتاری گزارش شده‌است، به مسابقه‌ای‌ در ۴ ژوئن ۱۸۳۸ در بیچ‌ویل، انتاریو، کانادا مربوط می‌

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه